Privacy Statement

Amani Jeugdzorg is een jeugdzorg organisatie die hulp aan gezinnen biedt uit alle culturen met vragen en problemen rondom opvoeden en opgroeien. Amani biedt begeleiding en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen. We zijn thuis in alle culturen: geen drempels, altijd onbevooroordeeld, waar nodig in de taal van de cliënt. Voor gezinnen en jeugdigen is de hulp altijd gratis.

 

 

Toelichting

Deze privacy statement geeft uitleg over hoe Amani Jeugdzorg met de persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers van onze website omgaan. De volgende zaken worden uitgelegd:   

 

De persoonsgegevens 

 1. ​Het verwerken van persoonsgegevens.
 2. Bijzondere- en of gevoelige persoonsgegevens.
 3. Gebruik van uw persoonsgegevens.
 4. Bewaartermijn van uw gegevens.
 5. Het delen van uw gegevens.
 6. Veiligheid en opslag persoonsgegevens. 

 

Uw rechten

 1. Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens,
 2. Recht op Inzage in uw dossier;
 3. Bezwaar maken of een klacht indienen
 4. Bezwaar maken over de omgang met uw gegevens.

 

 

De Privacy – statement 

 1. Vragen over de privacy-statement
 2. Wijzigingen in het privacy-statement

 

De Persoonsgegevens

Verwerken van Persoonsgegevens  

Amani Jeugdzorg verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres, en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijv. contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken alleen de hoognodige gegevens. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de Amani Jeugdzorg ook uw etniciteit, de talen die u spreekt en/of uw Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we o.a. nodig om de juiste match te kunnen maken met de dienst die u van ons wilt afnemen.  

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: 

 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Wettelijke verplichting en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om doelen te realiseren en bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Daarnaast hanteren wij de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd.

 

Delen van uw gegevens 

Amani Jeugdzorg deelt uw gegevens niet met derden. Uitzonderingen zijn; 

 • Wettelijke verplichting
 • Voor de uitvoering is van onze diensten
 • Bij een noodsituatie, denk hierbij aan de kinderbescherming
 • Bedrijven die uw gegevens voor ons beheren. Met hen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst op ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden beheerd.

Amani Jeugdzorg blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in opdracht van de organisatie. 

Veiligheid en opslag persoonsgegevens

Amani Jeugdzorg heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid en opslag van uw persoonsgegeven te waarborgen. De maatregelen die we hebben genomen zijn als volgt: 

 • Alleen geautoriseerde betrokkenen mogen uw persoonsgegevens verwerken.
 • We hebben maatregelen genomen om verlies van persoonsgegevens door bijvoorbeeld onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt dus uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.
 • Indien er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een incident/datalek, zullen wij zo nodig u en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Uw rechten

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een voorwaarde is wel dat geen enkele wettelijke verplichting uw verzoek in de weg staat. Wij zullen gegevens vrijgeven voor inzage, wijziging of verwijdering. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@amanijeugdzorg.nl of naar uw contactpersoon in de vorm van een gezinsbegeleider. Voor u en voor ons is het belangrijk uw identiteit te controleren. Om deze reden vragen wij u om een geldig identificatiebewijs te tonen. Verzoeken tot inzage worden, mits juist ingediend, in behandeling genomen.

U ontvangt een digitale kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Wanneer u een papieren versie wenst, is dit mogelijk, maar dient u wel specifiek aan te geven in uw verzoek. Voor extra kopieën op papier wordt een redelijke administratievergoeding (€ 0,20 per pagina met een maximum van € 20,00) gerekend. 

Als cliënt heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van een noodzakelijk belang van de organisatie Amani Jeugdzorg. Eerder in dit document wordt beschreven welke gegevens worden verwerkt. Indien u bijvoorbeeld niet wenst dat uw etniciteit wordt verwerkt en u heeft daar duidelijke argumentatie voor, dan kan dit verwijderd worden. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt. 

Recht op inzage in uw dossier 

Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf en de direct betrokkenen uw gegevens inzien. De direct betrokkenen zijn het intaketeam, backoffice, gedragsdeskundige en de gezinsbegeleider. Overige personen mogen uw dossier niet inzien, tenzij u hen daar schriftelijk toe machtigt. Voor kinderen, jonger dan 16 jaar, geldt, dat beide ouders of diegenen, die het ouderlijk toezicht uitoefenen, toegang hebben tot het dossier van het kind.

Bezwaar maken of een klacht indienen 

Amani Jeugdzorg neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij nemen hiervoor de gepaste maatregelen. Bent u het niet eens met onze aanpak, neem dan contact op met ons via klachten@amanijeugdzorg.nl. Of schrijf een brief met de aard van uw bezwaar aan het bestuur van de Amani Jeugdzorg, ter attentie van de Functionaris gegevensbeheerder. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

De privacy-statement

Vragen over de privacystatement 

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving. Heeft u na het lezen van deze privacystatement nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@amanijeugdzorg.nl

Wijzigingen in het privacystatement

​Deze privacystatement kan door Amani Jeugdzorg te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van kracht zodra deze zijn gepubliceerd op de website. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacystatement met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Amani Jeugdzorg

Zilverenberg 36
5234 GM 's-Hertogenbosch

06-37337547

info@amanijeugdzorg.nl

Openingstijden

Ma-Vr: 08:30 – 17:00
Za-Zo: Gesloten
Crisisteams: 24/7 bereikbaar

Vacatures
Privacy Statement
Klachtenregeling
Algemene voorwaarden
Vertrouwenspersoon
ISO Certificaat

Klachtencommissie